VI Konkurs Lutniczy im. Włodzimierza Kamińskiego
Poznań, 23–26 października 2019 r.


R e g u l a m i n

§ 1

1. VI Konkurs Lutniczy im. Włodzimierza Kamińskiego (dalej „Konkurs”) organizowany jest przez Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (dalej „Akademia”). Współorganizatorami Konkursu są: Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, Związek Polskich Artystów Lutników oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

2. Konkurs odbędzie się w siedzibie Akademii przy Św. Marcin 87 w Poznaniu, w dniach 23 – 26 października 2019 r.

§ 2

1. Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

     a) Kategoria A: dla profesjonalistów, obywateli Polski, w której uczestnicy przedstawiają skrzypce 4/4 klasyczne, będące oryginalną pracą uczestnika Konkursu, zbudowane nie wcześniej niż w 2015 r. i nienagrodzone w innych konkursach; kategoria ta nie posiada limitu wiekowego.

     b) Kategoria B: dla uczniów i studentów ze szkół kształcących lutników w Polsce oraz za granicą, w której uczestnicy przedstawiają skrzypce 4/4 klasyczne, będące oryginalną pracą uczestnika Konkursu, zbudowane nie wcześniej niż w 2015 r. i nienagrodzone w innych konkursach; uczestnicy tej kategorii mogą brać udział w Konkursie do trzech lat po ukończeniu studiów.

     c) Kategoria C: kategoria OPEN – dla obu grup uczestników wymienionych w kategoriach A i B, a także dla lutników-profesjonalistów lub uczniów albo studentów nie będących obywatelami Polski, w której uczestnicy przedstawiają skrzypce 4/4 wykonane w dowolnej technice, stylistyce i kolorystyce, zbudowane z dowolnych materiałów. Skrzypce mogą być zdobione, posiadać inne niż klasyczne kształty. W tej kategorii Konkursu mogą być zgłaszane instrumenty zbudowane również przed rokiem 2015, które jednak nie były uprzednio nagradzane w innych konkursach.

 

2. Jury wyłączy z Konkursu instrumenty:

     a) niemające cech ręcznej pracy lutniczej,

     b) wykończone w sposób rozmyślnie imitujący wygląd instrumentów starych (nie dotyczy kat. C),

     c)zbudowane z innych materiałów niż drewno (nie dotyczy kat. C

§ 3

1. W konkursie nie mogą brać udziału najbliżsi członkowie rodzin Jurorów.

 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

 

3. Każdy uczestnik Konkursu wraz ze zgłoszeniem do udziału w Konkursie może nadesłać nie więcej niż 2 instrumenty do oceny w każdej kategorii, w której zgłasza uczestnictwo.

§ 4

1. Ocena zgłoszonych instrumentów dokonywana jest bez ujawnienia informacji o ich twórcach. Każdy instrument zostanie oznaczony kodem, który zostanie zapisany także na kopercie zawierającej dane uczestnika. Dane uczestnika są dekodowane dopiero po ustaleniu kolejności miejsc w Konkursie.

 

2. Celem wzięcia udziału w Konkursie uczestnik:

 

     1) Do dnia 10 września 2019 r. przesyła na adres poczty elektronicznej (contact@kaminskicompetition.com)swoje wypełnione zgłoszenie Konkursowe w postaci karty zgłoszeniowej (dostępnej na stronie internetowej), wraz z dowodem wpłaty wpisowego w kwocie 150 złotych za każdy zgłoszony instrument. Wpisowe należy wpłacić na rachunek organizatora: Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Santander Bank Polska, numer rachunku: 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907. Opłata nie podlega zwrotowi.

 

     2) Po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia terminowego wpłynięcia zgłoszenia, uczestnik zobowiązany jest w dniach 20-21 października 2019 r. w godz. 8.00-20.00, dostarczyć instrumenty na Konkurs (osobiście lub przez osobę upoważnioną na piśmie) do siedziby organizatora: Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań, sala 203.

 

     3) Zgłaszane instrumenty winny zostać przekazane organizatorowi z zachowaniem następujących warunków, których niespełnienie spowoduje zdyskwalifikowanie danego instrumentu:

     a) instrument nie może posiadać żadnych sygnatur ani oznaczeń,

     b) instrumenty powinny być dostarczone w futerałach,

     c) do każdego futerału zawierającego instrument należy włożyć zaklejoną kopertę, która powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko lutnika,
 • jego dokładny adres zamieszkania,
 • miejsce i rok budowy instrumentu,
 • oryginalną kartkę lutniczą.

     d) do każdego futerału należy włożyć również drugą, niezaklejoną kopertę, wewnątrz której zamieścić należy zapasowy komplet strun do danego instrumentu.

§ 5

Uczestnicy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na dokonywanie ewentualnych drobnych napraw spowodowanych uszkodzeniem w czasie trwania Konkursu. Naprawy te dokonywane będą przez lutnika-opiekuna instrumentów konkursowych, niebiorącego udziału w Konkursie.

§ 6

1. Uczestnicy ubezpieczają instrumenty na czas trwania Konkursu we własnym zakresie.

 

2. Dostarczanie zgłoszonych na Konkurs instrumentów i ich odbiór po Konkursie leży po stronie zgłaszających.

 

3. Po zakończeniu Konkursu instrumenty należy odebrać osobiście lub przez osobę upoważnioną na piśmie, najpóźniej do dnia 27 października 2019 r. do godz. 16.00.

 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieodebrane instrumenty.

§ 7

Instrumenty dostarczone na Konkurs nie będą mogły być wycofane z Konkursu przed jego zakończeniem.

§ 8

1. W skład Jury wejdą artyści-lutnicy oraz skrzypkowie. Dokładny skład Jury zostanie opublikowany przed rozpoczęciem Konkursu.

 

2. Szczegółowy tryb pracy Jury oraz kryteria oceny zostaną ustalone w odrębnym „Regulaminie pracy Jury”.

 

3. Decyzje Jury są nieodwołalne.

§ 9

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach i przebiegać będzie następująco:

 • W I etapie członkowie Jury dokonają indywidualnie oceny instrumentów: artyści lutnicy – oceny lutniczej oraz oddzielnie artyści muzycy – oceny użytkowo-dźwiękowej.
 • Na podstawie liczby zgłoszonych instrumentów w danej kategorii, z uwzględnieniem najwyższych ocen punktowych uzyskanych w I etapie, Jury ustali liczbę instrumentów wchodzących do II (finałowego) etapu Konkursu, oddzielnie dla kategorii A, B i C.
 • W II (finałowym) etapie Konkursu Jury w pełnym składzie dokona w warunkach estradowych oceny dźwiękowej instrumentów. Przesłuchania będą dostępne dla publiczności.
 • Jury ustali kolejność nagrodzonych instrumentów na podstawie średniej wyników punktowych I i II (finałowego) etapu, oddzielnie dla kategorii A, B i C.

§ 10

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w mediach.

§ 11

1. W Konkursie przewidywane są po trzy nagrody w kategoriach A i B oraz jedna nagroda specjalna w kategorii C.

 

2. O ostatecznym układzie i wysokości nagród w poszczególnych grupach, Jury podejmie decyzję na końcowym posiedzeniu Konkursu.

 

3. Jury może dodatkowo przyznać wyróżnienia lub nagrody specjalne za: zdobnictwo, nowatorskie rozwiązania stylistyczne, walory lutnicze lub walory dźwiękowe instrumentów.

 

4. Jury ma prawo nie przyznać jednej lub większej liczby nagród, w szczególności, gdy stwierdzi niewystarczający poziom zgłaszanych instrumentów bądź istotną różnicę w ocenie między zwycięskim instrumentem a resztą instrumentów.

§ 12

Organizator dopuszcza możliwość ufundowania dodatkowych nagród lub wyróżnień także przez osoby trzecie (w tym współorganizatorów). Wszelkie nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne powinny być zgłoszone do Sekretariatu Konkursu do dnia 23 października 2019 r.

§ 13

Po ustaleniu wyników Konkursu na podstawie uzyskanych punktów, zostaną otwarte wszystkie koperty i ujawnione nazwiska uczestników.   

§ 14

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo bezpłatnego fotografowania i rozpowszechniania zdjęć instrumentów biorących udział w Konkursie, na co uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.

 

§ 15

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87, 61-808 Poznań, dane kontaktowe: tel.: +48 61 856 89 00 (centrala); fax: +48 61 853 66 76, adres e-mail: amuz@amuz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@amuz.edu.pl.
 3. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu uczestniczenia w Konkursie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane osobowe uczestników będą przekazywane współorganizatorowi Konkursu, to jest: Towarzystwu Muzycznemu im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, a także firmie Mateusz Smól Cultural Agency & Management odpowiedzialnej za organizację techniczną Konkursu.
 5. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe uczestników przechowywane będą do czasu wycofania udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody przed ogłoszeniem wyników Konkursu oznacza wycofanie się z Konkursu.
 7. Każdy uczestnik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 8. Każdy uczestnik ma również prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych,
  ich usunięcia lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
  do przenoszenia danych osobowych.
 9. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 11. W oparciu o przetwarzane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.

§ 16

Spory, jakie mogą wyniknąć ze zgłoszenia się i udziału w Konkursie podlegają rozpoznaniu przez właściwy sąd w Poznaniu.

§ 17

Wszelką korespondencję w sprawach Konkursu należy kierować na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie:

 

+48 608 527 976

+48 669 999 115

contact@kaminskicompetition.com

www.kaminskicompetition.com